History

Anti-Gravity Technology Hidden in Nature – From Ancient Africans to Viktor Grebennikov

Anti-gravity technology has long been a topic of fascination for scientists, researchers, and enthusiasts alike. The idea of being able to defy gravity and harness its power has captured the imagination of people for centuries. While anti-gravity technology may seem like a far-fetched idea, there is evidence to suggest that it may be more than …

Anti-Gravity Technology Hidden in Nature – From Ancient Africans to Viktor Grebennikov Read More »

Uncovering the Top 7 Scientific Truths: The Earth as a Globe through the Eyes of Ancient Africans

For centuries, it has been widely believed that the ancient Greeks were the first to discover and understand that the earth is a globe. However, recent studies and historical evidence reveal that the ancient Africans had a much more sophisticated and advanced understanding of the earth’s shape and position in the universe.The contributions of ancient …

Uncovering the Top 7 Scientific Truths: The Earth as a Globe through the Eyes of Ancient Africans Read More »

Top 10 Ways in which the Bible Contributed in Colonising Africa

The Bible is one of the most widely read and dangerous book in the world. It has shaped and subverted the beliefs and values of countless individuals and communities throughout history. In Africa, the Bible has been used as a tool of colonisation by European powers. In this article, we will examine the top 10 …

Top 10 Ways in which the Bible Contributed in Colonising Africa Read More »

Dr Gabriel Oyibo GAGUT Theorem: The Greatest of All Time

Dr Gabriel Oyibo, a Nigerian-American mathematician, physicist and aerospace engineer, made a groundbreaking discovery in mathematics that has been dubbed as the greatest of all time. The discovery, known as the GAGUT theorem, has been the subject of much controversy and debate among mathematicians and scientists worldwide. Despite this, its significance and impact on the …

Dr Gabriel Oyibo GAGUT Theorem: The Greatest of All Time Read More »

Umlando omfisha ngo Gedla u-Kgotso Sethuntsa

Izinto eziningi zikamoya kwakuthiwa akuxoxwa ngazo esidlangalaleni ngesizathu sokuthi zazigadwe ngama-secret society ase-Afrika. Okubuhlungu wukuthi bona kanye labo baNtu yibona abathengisa ulwazi olungcwele kwabezizwe. AbaNtu abaningi abazi ukuthi abelungu namaNdiya yibona namuhla abaphethe izikhwama zangempela, nokuyizona abazosebenzisayo ukulawula izwe. AbaNtu abafana noSosobala basetshenziswa kakhulu, bachitha ulwazi oluyingozi kubelungu, bese begqishwa imali… Yingakho nje akwazi ukwakha …

Umlando omfisha ngo Gedla u-Kgotso Sethuntsa Read More »

Shopping Cart