credo mutwa

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama?

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala.  Ngiyakhuleka eManzini, Ngiyakhuleka eMlilweni, Ngiyakhuleka eMoyeni, Ngiyakhuleka ku Ngabathi.  Ngokukhulu ukuzithoba nokuhlonipha ngifisa ukwedlisa kafusha izibongo esizweni sonke sabansundu ngokukholelwa emsebenzini esiwuphiwe sawuphathiswa amathongo wezimpahla zawo zasendulo. Konke lapho nithathe khona sithi akwande, kube kuhle kukhanye, enikwenza ku Somandla Clothing nikwenze nakwabanye ningaphezi. Niyavuthela amathonga …

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama? Read More »

How to start a business: A step-by-step guide

Going into business is a difficult undertaking. An interaction requires careful preparation and readiness, and it tends to be disappointing, particularly when circumstances don’t work out the manner in which you imagined. The cycle requires understanding a few essential ideas like money, tax collection, deals, promoting, and the lawful side of the business. You ought …

How to start a business: A step-by-step guide Read More »

Shopping Cart