isanusi

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama?

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala.  Ngiyakhuleka eManzini, Ngiyakhuleka eMlilweni, Ngiyakhuleka eMoyeni, Ngiyakhuleka ku Ngabathi.  Ngokukhulu ukuzithoba nokuhlonipha ngifisa ukwedlisa kafusha izibongo esizweni sonke sabansundu ngokukholelwa emsebenzini esiwuphiwe sawuphathiswa amathongo wezimpahla zawo zasendulo. Konke lapho nithathe khona sithi akwande, kube kuhle kukhanye, enikwenza ku Somandla Clothing nikwenze nakwabanye ningaphezi. Niyavuthela amathonga …

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama? Read More »

Anti-Gravity Technology Hidden in Nature – From Ancient Africans to Viktor Grebennikov

Anti-gravity technology has long been a topic of fascination for scientists, researchers, and enthusiasts alike. The idea of being able to defy gravity and harness its power has captured the imagination of people for centuries. While anti-gravity technology may seem like a far-fetched idea, there is evidence to suggest that it may be more than …

Anti-Gravity Technology Hidden in Nature – From Ancient Africans to Viktor Grebennikov Read More »

Ukubaluleka Ko Mzimba womuntu

Enye yezinto ezisilimazayo wukungakwazi ukulalela, ukunaka nokulandelela okusuke kwenzeka emizimbeni yethu. Umzimba uyithempeli nesambatho somoya, umoya lo wena onguwona. Awuwona umzimba wena, umzimba yinto nje yesikhasha ekusiza ekutheni ukwazi ukuphila kulomhlaba okwesikhasha, uxhumane nakho konke okukuwon, uphinde wenze okumele ukwenze ngaphi kokuba udlulele esigabeni esilandelayo sempilo. Kubalulekile ukunaka izinto ezenzeka emzimbeni, ungazithathi kancane, ngoba zisuke …

Ukubaluleka Ko Mzimba womuntu Read More »

Umlando omfisha ngo Gedla u-Kgotso Sethuntsa

Izinto eziningi zikamoya kwakuthiwa akuxoxwa ngazo esidlangalaleni ngesizathu sokuthi zazigadwe ngama-secret society ase-Afrika. Okubuhlungu wukuthi bona kanye labo baNtu yibona abathengisa ulwazi olungcwele kwabezizwe. AbaNtu abaningi abazi ukuthi abelungu namaNdiya yibona namuhla abaphethe izikhwama zangempela, nokuyizona abazosebenzisayo ukulawula izwe. AbaNtu abafana noSosobala basetshenziswa kakhulu, bachitha ulwazi oluyingozi kubelungu, bese begqishwa imali… Yingakho nje akwazi ukwakha …

Umlando omfisha ngo Gedla u-Kgotso Sethuntsa Read More »

The role of traditional medicine in health system

In many parts of rural Africa, traditional medicine practitioners are the most easily accessible and affordable health resource available to the local community and at times the only therapy that exists. This makes the use of traditional medicine as a fundamental component of the African healthcare system, the oldest and perhaps the most assorted of …

The role of traditional medicine in health system Read More »

Shopping Cart