zulu

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama?

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala.  Ngiyakhuleka eManzini, Ngiyakhuleka eMlilweni, Ngiyakhuleka eMoyeni, Ngiyakhuleka ku Ngabathi.  Ngokukhulu ukuzithoba nokuhlonipha ngifisa ukwedlisa kafusha izibongo esizweni sonke sabansundu ngokukholelwa emsebenzini esiwuphiwe sawuphathiswa amathongo wezimpahla zawo zasendulo. Konke lapho nithathe khona sithi akwande, kube kuhle kukhanye, enikwenza ku Somandla Clothing nikwenze nakwabanye ningaphezi. Niyavuthela amathonga …

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama? Read More »

Ukubaluleka Ko Mzimba womuntu

Enye yezinto ezisilimazayo wukungakwazi ukulalela, ukunaka nokulandelela okusuke kwenzeka emizimbeni yethu. Umzimba uyithempeli nesambatho somoya, umoya lo wena onguwona. Awuwona umzimba wena, umzimba yinto nje yesikhasha ekusiza ekutheni ukwazi ukuphila kulomhlaba okwesikhasha, uxhumane nakho konke okukuwon, uphinde wenze okumele ukwenze ngaphi kokuba udlulele esigabeni esilandelayo sempilo. Kubalulekile ukunaka izinto ezenzeka emzimbeni, ungazithathi kancane, ngoba zisuke …

Ukubaluleka Ko Mzimba womuntu Read More »

The role of traditional medicine in health system

In many parts of rural Africa, traditional medicine practitioners are the most easily accessible and affordable health resource available to the local community and at times the only therapy that exists. This makes the use of traditional medicine as a fundamental component of the African healthcare system, the oldest and perhaps the most assorted of …

The role of traditional medicine in health system Read More »

Shopping Cart